Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1: DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:


1. DE ARTIEST: Beroepsbeoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, zijnde The Suited Singer.

2. OPDRACHTGEVER: Degene die The Suited Singer een opdracht verstrekt.

4. TOELEVERANCIER: Degene die zich direct of indirect met de Artiest heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere: zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, opbouw, catering en beveiliging;

5. WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;

6. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor De artiest of de door hem ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

7. RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties en techniek van De Artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

8. OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;

9. OVEREENKOMST: De overeenkomst die De artiest en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking/optreden van De artiest;

10. PARTIJEN: De artiest en de Opdrachtgever gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID / WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, facturen, offertes, aanbiedingen, facturen en gesloten overeenkomsten met The Suited Singer en/of toeleveranciers.

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden De artiest niet, tenzij deze vooraf expliciet door De artiest schriftelijk zijn aanvaard.

3. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN


1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van De artiest zijn steeds vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.

2. Een Overeenkomst wordt definitief wanneer de Opdrachtgever en De artiest de opdracht hebben bevestigd, telefonisch, schriftelijk of per email.

3. Bij een mondeling of schriftelijke afspraak met betrekking tot een Optreden zal De artiest de bevestiging van overeenkomst opstellen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze Overeenkomst, of een digitaal geschreven akkoord per email als antwoord op de overeenkomst, binnen een termijn van 3 (drie) dagen na dagtekening in het bezit is van De artiest.

4. Indien De artiest een naar de Opdrachtgever verstuurde Overeenkomst niet binnen 3 (drie) dagen na dagtekening getekend retour heeft ontvangen, heeft De artiest behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.

5. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend De artiest daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

6. Eventuele eerste opties op Optredens verlopen te allen tijde binnen 7(zeven) dagen of eerder na afspraak, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.


ARTIKEL 4: OFFERTES


1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van De artiest zijn vrijblijvend. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft De artiest het recht het aanbod na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens De artiest verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden De artiest niet.


3. De artiest kan niet aan zijn voorwaarden, offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De artiest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.


ARTIKEL 5: DERDEN
1. De artiest is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn technici en opbouwhulp.

2. De artiest is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.

ARTIKEL 6: ARTIEST EN OPTREDEN


1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met De artiest, tenminste redelijk bekend te zijn met de prestaties van De artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

2. De Opdrachtgever garandeert:

a. dat in het geval van een buitenoptreden het podium of de plaats van optreden deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan De artiest en diens eigendommen, diens betrokkenen en/of zaken van de Toeleverancier. De Opdrachtgever dient te allen tijde melding te maken wanneer het Optreden buiten dient plaats te vinden, voor aanvang van de Overeenkomst. Een binnenoptreden kan nimmer zonder overleg worden verplaatst naar buiten.

b. dat De artiest de afstand tussen een eventuele kleedkamer of kleedruimte en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

c. dat de eventuele Rider(s) van De artiest door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd. De artiest zal de Opdrachtgever bij het overleggen van de Overeenkomst informeren over de door De artiest gehanteerde Rider(s), indien van toepassing;

d. dat eventuele werkzaamheden van plaatselijk personeel, gasten van de Opdrachtgever, andere artiesten en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij het Optreden tijdig beëindigd dan wel onbelemmerend zijn voor De artiest en zijn Toeleverancier(s);

e. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden, niet zal worden overschreden.

f. dat er niet zonder overleg versieringen en apparatuur van de Opdrachtgever of derden in, bij, op of tegen de opstelling en apparatuur van De artiest worden geplaatst.


3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van De artiest. Complete videoregistraties van een Optreden zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Geluidsopnamen door derden via bijvoorbeeld een aangesloten mengtafel zijn eveneens verboden.


4. De artiest behoudt zich het recht voor om het Optreden tot twee maanden voor aanvang te annuleren, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het Optreden naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de uitvoerende Artiest op of nabij de datum van het evenement een nationaal televisieoptreden, nationale tv-opname, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid heeft, zonder dat De artiest hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. De Overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden. De artiest doet de Opdrachtgever vervolgens suggesties voor een andere muzikale invulling. De artiest zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen, indien er aanwijzingen zijn voor een dergelijke annulering.

5. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 4 is omschreven, dan wel De artiest is door ziekte en/of overmacht niet in staat om op de afgesproken tijd en datum op te treden, heeft De artiest het recht het desbetreffende optreden te annuleren, zonder dat De artiest schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever. Geldbedragen die met betrekking tot een dergelijk geannuleerd Optreden door de Opdrachtgever zijn betaald, worden door De artiest terugbetaald. Wanneer de toestand van De artiest het toelaat, zal hij de Opdrachtgever suggesties voor vervanging meedelen en helpen zoeken naar een andere muzikale invulling. De beslissing over een eventuele vervangende artiest ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever. De artiest is geenszins verantwoordelijk voor de artistieke en/of muzikale uitvoering van vervangende artiesten. De artiest is ook niet verantwoordelijk voor (financiële) afspraken met betrekking tot vervangende artiesten.

6. De eventuele Toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met De artiest gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

7. De artiest heeft het recht om tenminste twee personen vrije toegang te geven tot het evenement of de gelegenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technici, opbouwhulp, management of een booking agency.

8. Het parkeren van vervoersmiddelen van De artiest dient mogelijk te zijn binnen een straal van 200 (tweehonderd) meter van de plaats van het Optreden. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer er niet binnen een straal van 200 meter geparkeerd kan worden, dient de Opdrachtgever dit te melden.

9. Indien De artiest wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door ontoereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt De artiest het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van De artiest komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan De artiest te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door de Artiest aangestelde partij.

10. Indien de veiligheid van De artiest en/of door hem ingeschakelde derden niet kan worden gewaarborgd, zijn deze partijen gerechtigd om het Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.

11. De artistieke diensten van De artiest kunnen gezien het creatieve karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kunnen zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding, compensatie en teruggaaf ontstaat.

12. De artiest is nooit verplicht om verzoeken voor te zingen/draaien muziek, van wie dan ook, na te volgen. Speciale verzoeknummers van de Opdrachtgever dienen tenminste 14 (veertien) dagen voor aanvang van het Optreden met De artiest te worden overlegd. De artiest beslist altijd zelf of de muziek wordt uitgevoerd of afgespeeld. Het niet uitvoeren of afspelen van verzoeknummers geeft nooit recht op schadevergoeding.

13. De Opdrachtgever heeft nooit recht op schadevergoeding, compensatie of teruggaaf wanneer hij ontevreden is over het Optreden, de muzikale prestatie en/of het repertoire van De artiest.

14. Wanneer de Opdrachtgever tijdens het Optreden van De artiest een andere invulling wenst te geven aan het afgesproken tijdsblok voor het Optreden, bijvoorbeeld met speeches, sketches of optredens van andere artiesten, kan dat enkel in goed overleg met De artiest. Wanneer De artiest instemt met een dergelijke andere invulling en zijn Optreden wordt hierdoor ingekort, geeft dat geen recht op schadevergoeding of teruggaaf van gedane betalingen.

15. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van De artiest. Eventuele wachttijd kan, na overleg, in de kosten worden doorberekend.

16. De artiest heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren. Wanneer er (strenge) restricties zijn aan het geluidsvolume, bijvoorbeeld gesteld door de eigenaar van de locatie, dient de Opdrachtgever dit voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer er geluidsbegrenzers, van welke soort dan ook, aanwezig zijn in de ruimte of zaal van een optreden, dient de Opdrachtgever dit eveneens voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer De artiest voor het aangaan van de overeenkomst geen melding van de Opdrachtgever krijgt met betrekking tot restricties en/of begrenzing van het geluidsvolume en tijdens of vlak voor het Optreden blijkt dat er toch restricties en/of begrenzing zijn, dan houdt De artiest zich het recht voor zich niet aan deze restrictie en/of begrenzing te houden.

17. Indien De artiest wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door ontoereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt De artiest het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van De artiest komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan De artiest te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door de Artiest aangestelde partij.

18. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van De artiest. Eventuele wachttijd kan, na overleg, in de kosten worden doorberekend.

19. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de kosten van Buma/Stemra en Sena. Vermelde prijzen van Schuurmans & Schuurmans zijn namelijk exclusief deze vergoeding. De artiest is niet aansprakelijk als deze vergoedingen niet geregeld zijn.

ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIALEN

1. De Opdrachtgever behoeft toestemming van De artiest met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van De artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief internet). Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal ter goedkeuring verstrekken aan De artiest, indien De artiest daarom vraagt.

2. De Opdrachtgever draagt zorg voor correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen betreffende het Optreden, indien van toepassing.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De artiest geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van De artiest te verspreiden en/of verkopen.

4. De artiest heeft te allen tijde recht op het maken van beeld en/of geluidsopnames. Indien de Artiest deze opnames openbaar wenst te gebruiken zal dat met inachtneming van de privacywet zijn.

ARTIKEL 8: RECHTEN

1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door De artiest ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij De artiest. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De artiest van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN GAGES

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn te allen tijde persoonlijk en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.

ARTIKEL 10: BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dienen betalingen door de Opdrachtgever te geschieden 7 dagen voor aanvang van het Optreden, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Meerwerk dient binnen 2 (twee) dagen na factuurdatum te worden betaald.


2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De artiest heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan De artiest verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan De artiest tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door De artiest in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft De artiest het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens De artiest voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7. De artiest is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van De artiest te verschaffen.

8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. Indien de Opdrachtgever één of meerdere vorderingen op De artiest heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

10. De Opdrachtgever verplicht zich jegens De artiest nimmer direct betalingen te verrichten aan een Toeleverancier of ingeschakelde derde, tenzij anders is overeengekomen.
.
ARTIKEL 11: ANNULERINGEN

1. De Opdrachtgever dient bij gehele of gedeeltelijke annulering van de met De artiest gesloten Overeenkomst direct mede te delen. Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van De artiest en de Opdrachtgever heeft geen recht op teruggave hiervan.

2. In het geval de Opdrachtgever de met De artiest gesloten overeenkomst 60 (zestig) tot 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50% (vijftig procent) van het totale factuurbedrag jegens De artiest verschuldigd.

a. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot de 14e (veertiende) dag vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens De artiest 75% (vijfenzeventig procent) verschuldigd.

b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de opdrachtgever 90% (negentig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.

c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met De artiest (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.

d. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.

3. De Opdrachtgever vrijwaart De artiest volledig voor iedere aanspraak van een Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

4. Annulering door De artiest is te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van De artiest. Reeds vooruitbetaalde bedragen van de Opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken Optreden dat niet doorgaat, worden aan de Opdrachtgever gerestitueerd. Mocht de gezondheidstoestand van de Artiest het toelaten, zal hij bij annulering van zijn kant suggesties doen voor ander entertainment en/of een andere muzikale invulling.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met De artiest gesloten Overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide Partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na het evenement, aan De artiest kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

1. De artiest kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van De artiest of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op De artiest enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door De artiest uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

2. De artiest is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement of de gelegenheid.

3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door De artiest of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van De artiest. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van De artiest, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek et cetera. De Opdrachtgever vrijwaart De artiest voor iedere aanspraak ter zake.

4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle (on)kosten van De artiest, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door De artiest ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart De artiest tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

5. Onverminderd de bevoegdheid van De artiest om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van De artiest, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart De artiest tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

6. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.

7. Eventuele aansprakelijkheid van De artiest is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. De artiest is nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door De artiest gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen De artiest kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 1 (een) maand.

8. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens De artiest en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart De artiest tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan De artiest heeft verstrekt;

b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door De artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan De artiest zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 14: ONTBINDINGEN

1. De artiest is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:


a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;

b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

d. De artiest gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 15: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor De artiest diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor De artiest als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, ramp, gijzeling, ontvoering; Brand, stroomstoring, lekkage, autopech, ongeval of andere voorvallen; Een dag van nationale rouw; Contingentering- of andere overheidsmaatregelen; Werkstaking; Natuurrampen; Ziekte van De artiest; Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie De artiest voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens De artiest. Met inachtneming van artikel 13 lid 4 van deze voorwaarden is De artiest in geval van overmacht gerechtigd:

a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke of mondelinge mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De artiest hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van De artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover De artiest in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan De artiest verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

4. Omstandigheden in de privé sfeer van de Opdrachtgever, waaronder (echt)scheiding, ruzie of onenigheid leveren geen overmacht op. Betalingsafspraken blijven hierbij onverminderd van kracht. Annulering is enkel mogelijk onder de in artikel 11 vermelde condities.

ARTIKEL 16: ONVERBINDENDHEID / HIATEN


Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

ARTIKEL 17: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de door De artiest gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door De artiest en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar De artiest gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft De artiest het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat De artiest aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram